GOE-TN-2076

Falk und Kremer Architekten, Karlsruhe
Stephan Kremer, Beate Falk Haslach